hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ

pdf_logo

2019/2020 ուսումնական տարվա հեռակա
ուսուցման մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,
նախատեսվող տեղերը եվ վարձավճարների չափը

W Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա
W Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա
W Ագրոէկոլոգիա
W Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա
W Բույսերի պաշտպանություն
W Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն
W Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում
W Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն
W Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա
W Կաթի և կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա
W Կաշվի և մորթու արտադրության տեխնոլոգիա
W Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա
W Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա
W Կենսագործունեության անվտանգություն
W Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում
W Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ
W Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում
W Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ
Հողաշինարարություն, հողային կադաստր
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
Ագրոբիզնես
Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)
Ապահովագրական գործ
Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա
Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն
Ապրանքագիտություն:

ՀԱԱՀ հեռակա ուսուցման դեպարտամենտում ուսուցումը կատարվում է միայն վճարովի համակարգում: Դիմորդներն ըստ մասնագիտությունների քննություններ են հանձնում հետևյալ առարկաներից.
ա) Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա, ագրոէկոլոգիա, բույսերի պաշտպանություն, գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա, պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա, անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն – մրցութային քննություններ` մաթե¬մատիկա կամ կենսաբանություն (գրավոր, հանձնելը պարտադիր է) և կենսաբանություն** կամ քիմիա**, ոչ մրցութային քննություն` հայոց լեզու*:
բ) Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - մրցութային քննություններ` մաթեմատիկա կամ ֆիզիկա (գրավոր, հանձնելը պարտադիր է) և քիմիա** կամ կենսաբանություն**, ոչ մրցութային քննություն` հայոց լեզու*:
գ) Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն, մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա, պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա, հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա, կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա, կաշվի և մորթու արտադրության տեխնոլոգիա, գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - մրցութային քննություններ` մաթեմատիկա (գրավոր, հանձնելը պարտադիր է) և քիմիա** կամ ֆիզիկա**, ոչ մրցութային քննություն` հայոց լեզու*:
դ) Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ, գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում, հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ, հողաշինարարություն, հողային կադաստր, կենսագործունեության անվտանգություն, փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - մրցութային քննություններ` մաթեմատիկա (գրավոր, հանձնելը պարտադիր է) և ֆիզիկա**, ոչ մրցութային քննություն` հայոց լեզու*:
ե) Ֆինանսներ ըստ ոլորտի, հաշվապահական հաշվառում և հարկում ըստ ոլորտի, ապահովագրական գործ, ագրոբիզնես - մրցութային քննություններ` մաթեմատիկա (գրավոր), հայոց լեզու (գրավոր), օտար լեզու (գրավոր):
զ) Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա, ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն, ապրանքագիտություն - մրցութային քննություններ` մաթեմատիկա (գրավոր), օտար լեզու**, ոչ մրցութային քննություն` հայոց լեզու*:

Ծանոթություն - W նշանով մասնագիտությունների դիմորդները կարող են ընդունվելառանց ընդունելության քննությունների, որպես մրցութային առարկաների գնահատականներ հայտագրելով ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի նշված առարկաների քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:
• նշված մասնագիտությունների գծով դիմորդները պարտադիր հանձնում են մեկ միասնական քննություն «մաթեմատիկա» առարկայից, իսկ «հայոց լեզու» և «օտար լեզու» առարկաների գնահատականները հայտագրում են ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի նշված առարկաների քննությունների գնահատականը: Այն դիմորդներն, ովքեր իրենց ցանկությամբ կհանձնեն տվյալ մասնագիտության մրցութային առարկան, կօգտվեն առաջնահերթ ընդունվելու արտոնությունից:

* հայոց լեզվի ոչ մրցութային քննություն գնահատականը փոխանցվում է ատեստատից,
** նշված առարկաներից քննություն հանձնողները մրցույթով ընդունվում են առաջին հերթին:

Դիմորդի ցանկությամբ, ատեստատում վերը նշված քննական գնահատականը կարող է չհաշվել որպես ընդունելության քննական գնահատական, այդ դեպքում դիմորդին կարտոնվի քննությունների հանձնման իրավունք, ընդ որում, երբ դիմորդն ստանում է ավելի բարձր գնահատական հաշվի է առնվում այդ հանձնած քննության արդյունքը, ցածր միավոր ստանալու դեպքում հաշվի է առնվում միջնակարգ կրթության ատեստատի տարեկան կամ պետական ավարտական քննության փոխանցված գնահատականը:
Միջնակարգ կրթության վկայականում հայոց լեզվից գնահատական չունեցող դիմորդները հայոց լեզվի փոխարեն քննություն են հանձնում ռուսաց լեզվից` գրավոր, իսկ նաև ռուսաց լեզվից գնահատական չունեցողները` որևէ օտար լեզվից` գրավոր:
Հանրապետության բուհերի ցերեկային բաժինների 2018 և 2019 թթ. ընդունելության միասնական քննությունները հաջողությամբ հանձնած, սակայն տարբեր պատճառներով բուհերի ցերեկային բաժինները չընդունված դիմորդները կարող են ընդունվել ՀԱԱՀ-ի հեռակա ուսուցման դեպարտամենտ` հանձնած քննությունների արդյունքների հիման վրա կամ մասնակցելու ընդունելության քննություններին (քննությանը) գնահատականը բարձրացնելու նպատակով: Ընդունելության յուրաքանչյուր քննության համար, դիմորդը համալսարանի դրամարկղ է մուծում 1500 դրամ, որն անկախ քննությանը մասնակցելուց կամ արդյունքից, հետ չի վերադարձվում:
Ընդունելության քննությունները հաջողությամբ հանձնած դիմորդներից մրցույթից դուրս ընդունվում են`
ա) առաջին և երկրորդ խմբերի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները, որոնց համար բժշկական աշխատանքային փորձաքննական հանձնախմբի եզրակացության համաձայն տվյալ մասնագիտությամբ սովորելը հակացուցված չէ,
բ) ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված զին ծառայողների երեխաները, ժամկետային զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած քաղաքացիները` համաձայն ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրված վկայականների,
գ) ԱԱռանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան երեխաները:
Ընդունելությունը կատարվում է հետևյալ կարգախմբերով` առանձին-առանձին:
ա) Նպատակային կարգով ընդունվողներ (սահմանված տեղերում ըստ մարզերի): Այս կարգախմբում մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները մասնակցում են ընդհանուր մրցույթին:
բ) Ընդհանուր մրցույթ (մնացած տեղերում):
Յուրաքանչյուր կարգախմբում ընդունելությունը կատարվում է հետևյալ հաջորդա¬կա¬նու¬թյամբ` մրցույթից դուրս ընդունվում են «ա», «բ» և «գ» ենթակետերում նշված կատեգորիայի դիմորդները, մրցութային հավասար միավորների դեպքում ըստ հերթականությամբ առավելություն է տրվում`
ա) ընտրած կամ հարակից մասնագիտությամբ աշխատող դիմորդներին (ցանկը որոշում է ՀԱԱՀ-ի ընդունող հանձնաժողովը) և զինվորական ծառայությունից զորացրվածները,
բ) նախորդ տարիների մեդալակիրներին,
գ) հանրապետական օլիմպիադաների առաջին կարգի դիպլոմ ստացած դիմորդներին,
դ) բուհի կողմից նշված առաջին մրցութային քննությունից առավել բարձր միավոր ստացած դիմորդներին,
ե) դպրոցի ավարտական պետական քննություններից առավելագույն ցուցանիշ ունեցող դիմորդներին,
զ) տվյալ մասնագիտությանը համապատասխան, միջին մասնագիտական կրթություն ստացած դիմորդը:

Դիմորդներն ընդունող հանձնաժողովին են  ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.
- դիմում (ըստ ՀԱԱՀ-ում հաստատված միասնական ձևի),
- կրթության մասին վկայականի բնագիրը,
- 6 լուսանկար (3x4 սմ չափսի),
- քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (գյուղացիական և կոլեկտիվ տնտեսու¬թյուններում աշխատողները ներկայացնում են տեղեկանք գյուղական համայնքից),
- նպատակային տեղերում ընդունվող դիմորդները ներկայացնում են ՀՀ գյուղատնտե-սության նախարարության կողմից տրված համապատասխան գործուղման ձև,
- լրացուցիչ տեղեկանքներ (տեղեկանք` 1-ին և 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, ինչպես նաև զին.ծառայող ծնողի զոհվելու մասին, հանրապետական կամ միջազգային օլիմպիադաներին մասնակցելու մասին փաստաթուղթ),
- դիմորդներն անձնագիրն ու զին.գրքույկը (տեղեկանք զին. կոմիսարիատից` ժամկետային ծառայության անցնելու մասին) ներկայացնում են անձամբ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս/թ օգոստոսի 25-ից սեպտեմբերի 25-ը ՀԱԱՀ 2-րդ մասնաշենքի 430 սենյակում:

Մանրամասների համար դիմել ՀԱԱՀ-ի հեռակա ուսուցման դեպարտամենտ
(ք. Երևան, Տերյան 74, 2-րդ մասնաշենք, 430 սենյակ,
հեռ. 012-699-979; 012-585-828)

 

Հանդիպում ՀԱԱՀ-ի արտաքին գնահատում իրականացնող փորձագիտական խմբի հետ

Հանդիպում ՀԱԱՀ-ի արտաքին գնահատում իրականացնող փորձագիտական խմբի հետ 

ՀԱԱՀ-ի հարգելի աշխատակիցներ և ուսանողներ,
Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման կարգ»-ի՝ ՀԱԱՀ-ում իրականացվում է արտաքին գնահատում՝ հաստատութենական հավատարմագրում ստանալու նպատակով։
Արտաքին գնահատումն իրականացնելու է «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի փորձագիտական խումբը դեկտեմբերի 9-ից 13-ին:

...

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում կանցկացվի ագրոտեխնոլոգիական ստարտափների մրցույթ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում կանցկացվի ագրոտեխնոլոգիական ստարտափների մրցույթ 

Դեկտեմբերի 21-ին Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում կանցկացվի ագրոտեխնոլոգիական ստարտափների մրցույթ, որին կմասնակցեն ոլորտը ներկայացնող թիմեր ամբողջ Հայաստանից։
Մրցույթը արդյունավետ հարթակ է ագրոարդյունաբերական ոլորտում նորարարական լուծումների ձևավորման, և միևնույն ժամանակ տաղանդաշատ թիմերի բացահայտման համար։
Հայտադիմումներն ընդունվում են մինչև դեկտեմբերի 15-ը
հետևյալ հղումով։ Ընտրված 10 լավագույն թիմերը հնարավորություն կստանան ներկայացնելու իրենց գաղափարները և լուծումները մրցույթի ժամանակ, իսկ 3 լավագույնները կստանան դրամական պարգևներ։

...

Գերմաներենի դասընթաց «Ագրարային մենեջմենթ – MBA» միջազգային մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում

Գերմաներենի դասընթաց «Ագրարային մենեջմենթ – MBA» միջազգային մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում

Գերմանիայի Վայհենշտեֆանի կիրառական գիտությունների համալսարանի և ՀԱԱՀ-ի համագործակցության շրջանակում 2020թ.-ի ապրիլին Գերմանիայի Վայհենշտեֆանի կիրառական գիտությունների համալսարանի «ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» միջազգային մագիստրոսական ծրագրի առաջին գործնական կիսամյակում (փորձուսուցում) սովորելու համար ՀԱԱՀ-ի «ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» միջազգային մագիստրոսական ծրագրում կազմակերպվում են գերմաներեն լեզվի նախապատրաստական դասընթաց

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հուլիս 2020
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Գրանցվեք նորությունների համար

10