hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի  ամբիոն

Khurshudyan_Hasmik

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝
Հասմիկ Պայքարի Խուրշուդյան 

Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնը կազմավորվել է ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշման համաձայն՝ Անտառագիտության և Ագրոէկոլոգիայի ամբիոնների միավորման արդյունքում:

Ագրոէկոլոգիայի ամբիոնը կազմավորվել էր 1999թ.: Ամբիոնի հիմնադիր վարիչը եղել է պրոֆեսոր Է.Մ. Հայրապետյանը:
2008-2018 թթ. ամբիոնը ղեկավարել է գ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Հ. Գալստյանը:

Ուսումնական ծրագրերի կատարե-լագործմանը և դրանք միջազգային չափանիշներին առավելագույնս համապատասխանեցնելուն զու-գընթաց ամբիոնում իրականաց-վում են նաև գիտական, ուսումնամեթոդական և հետազո-տական լայնածավալ աշխատանք-ներ:
Ագրոէկոլոգիայի պրոբլեմային լաբորատորիան ԱՄՆ-ի Ֆրեզնոյի, իսկ 2011 թ.-ից ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսիի և ՀԱԱՀ համալսարանների համագործակցության շրջանակներում իրականացնում է «Էկոլոգիական տեսակետից անվտանգ բուսաբուծական մթերքների արտադրության տեխնոլոգիաների մշակումը ՀՀ տեխնածին աղտոտված հողերում» դրամաշնորհային գիտական ծրագրերը:
2014 թվից ամբիոնը, ԵՊՀ-ի քիմիական էկոլոգիայի, Հայ-ռուսական Սլավոնական համալսարանի առողջապահության էկոլոգիայի ամբիոնների մասնակցությամբ Լեհաստանի և ՀՀ բնապահպանության նախա-րարության թափոնների կառավարման վարչության հետ իրականացնում է «Թափոնների կառավարումը և շրջակա միջավայրի պահպանությունը» ԵՄ ֆինանսավորմամբ ուսումնական եռամյա ծրագիրը:

Ամբիոնի և Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան գյուղատնտեսական ակա-դեմիայի համագործակցության արդյունքում 2010 թվականից ամենամյա ամառային էկոլոգիա-կան դպրոցում վերապատրաստում են անցնում ամբիոնի 3-5 երիտասարդ դասախոս,ասպիրանտ ու մագիստրանտ,  2016թ.-ին օնլայն վերապատրաստվել են ամբիոնի պրոֆեսորադասա-խոսական անձնակազմի 6 աշխատակից, իսկ TEMPUS ծրագրի շրջանակներում սովորող «Բնապահպանական նորագույն տեխնոլոգիաներ» մագիստրոսների վերապատրաստումն իրականացվում է Պորտուգալիայում և Իսպանիայում:
Իսկ Անտառագիտության ամբիոնը կազմավորվել էր 2003 թ. Ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի բազայի վրա: Ամբիոնի հիմնադիր վարիչն է եղել ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Ժ.Հ. Վարդանյանը: Մինչ ամբիոնի ստեղծումը Անտառագիտական առարկաների դասավանդման, ինչպես նաև անտառագետ մասնագետների պատրաստման գործում մեծ ավանդ է ներդրել պրոֆեսոր Պ.Ա. Խուրշուդյանը: Նա նախաձեռնություն և մասնակցություն է ունեցել Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում նախկինում գործող «Անտառպարտեզպուրակային տնտեսություն» մասնագիտությունը վերականգնելու գործում: Ամբիոնն ուսումնական ծրագրերի կատարելագործմանը զուգընթաց իրականացնում է նաև գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ:
Ամբիոնը հետազոտական աշխա-տանքներ է իրականացնում անտա-ռագիտության և բնակավայրերի կանաչապատման արդի հիմնա-խնդիրների ուղղությամբ, սերտորեն համագործակցում է նաև տարբեր գիտակրթական հաստատությունների, հատկապես` ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի, ինչպես նաև Երևանի, Վանաձորի և Սևանի բուսաբանական այգիների հետ, որոնք ծառայում են որպես գիտահետազոտական և ուսումնաարտադրական բազա: Ամբիոնը թեմատիկ հետազոտություններն իրականացնում է հանրապետության դեգրադացված անտառների պահպանության և վերականգնման, Երևան քաղաքի կանաչ տնկարկների դենդրոֆլորայի տեսակային կազմի բարելավման ու գեղազարդության բարձրացման կենսաէկոլոգիական ասպեկտների վերաբերյալ: Այդ աշխատանքներում ներգրավված են ամբիոնի գրեթե բոլոր աշխատակիցները: Ամբիոնի ուսումնական բազայի ստեղծման գործում մեծ աջակցություն է ցուցաբերել Շվեդիայի Գյուղատնտեսական համալսարանի անտառ-ճարտարագիտական դպրոցը, որի հետ սերտ համագործակցության կապեր են հաստատվել դեռևս 2002 թվից: Տարիների ընթացքում ամբիոնն ակտիվ գործունեություն է ծավալել գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման, նրանց որակավորման բարձրացման, լաբորատորիան նոր սարքավորումներով համալրելու, ուսումնական և ուսումնամեթոդական գրականության ստեղծման ուղղությամբ: Այդ գործում ևս աջակցություն է ցուցաբերել Շվեդիայի գյուղատնտեսական գիտությունների համալսարանը (2004-2007):

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ կ.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Պայքարի Խուրշուդյան

 1. Գալստյան Մերուժան Հայկարամի - գ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Հարությունյան Սլավիկ Սամսոնի - գ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Հունանյան Սուրիկ Ալեքսանի - գ.գ.դ., դոցենտ
 4. Թամոյան Սամվել Ջանիբեկի - գ.գ.թ., դոցենտ
 5. Մկրտչյան Անժելա Լիպարիտի - կ.գ.թ., դոցենտ
 6. Սարգսյան Կարինե Շահենի - կ.գ.թ., դոցենտ
 7. Մարկոսյան Մարինե Սաշայի - գ.գ.թ., դոցենտ
 8. Փահլևանյան Արմենուհի Մկրտչի - կ.գ.թ., դոցենտ
 9. Գրիգորյան Արծվի Արտաշեսի - կ.գ.թ., դոցենտ
 10. Խաչատրյան Հրանտ Էդիկի - գ.գ.թ., դասախոս
 11. Թարխանյան Զարինե Թարխանի - ասիստենտ
 12. Գրիգորյան Սիրանուշ Դերենիկի - ասիստենտ
 13. Հարությունյան Անի Հայկի - 2-րդ կարգի լաբորանտ
 14. Պարոնյան Արմենուհի Մերուժանի - գ.գ.թ., ասիստենտ
 15. Նալբանդյան Արփինե Հովհաննեսի - գ.գ.թ., ասիստենտ
 16. Սիմոնյան Լիլիթ Լևիկի - գ.գ.թ., ասիստենտ
 17. Մաթևոսյան Լուսինե Գագիկի - գ.գ.թ., ասիստենտ
 18. Հայրապետյան Օլգա Իվանի - լաբորանտ
 19. Միքայելյան Հռիփսիմե Արմենի- լաբորանտ
 20. Հովհաննիսյան Մարինե Կոնստանտինի - մասնագետ
 21. Թորոսյան Սաթենիկ Թորոսի-մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները
«Ագրոէկոլոգիա», «Շրջակա միջավայրի պահպանություն և էկոլոգիական փորձաքննություն», «Շրջակա միջավայրի աղտոտման հսկողություն (մոնիտորինգ)», «Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն», «Կենսոլորտի քիմիա», «Էկոլոգիայի հիմունքներ», «Ավտոտրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն», «Ագրոէկոլոգիական նորագույն տեխնոլոգիաներ», «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա», «Վերամշակման կենսատեխնոլոգիա», «Էկոլոգիայի արդի հիմնախնդիրներ  և բնօգտագործում», «Տեխնածին աղտոտված հողերի վերակուլտիվացման տեխնոլոգիաներ», «Ծառագիտություն»,«Անտառագիտական հետազոտությունների մեթոդա-բանություն», «Անտառի պահպանություն», «Անտառային կենսաբազմազանություն», «Անտառագիտություն», «Գեղազարդ պարտիզագործություն և ծաղկաբուծություն», «Անտառաբարելավում և պաշտպանական անտառաբուծություն», «Բնափայտագիտություն», «Բնակավայրերի կանաչապատում և նախագծում», «Անտառմշակություն և անտառվերականգնում», «Անտառգնահատում», «Անտառնախագծում և անտառշինություն», «Անտառային սերմնաբուծություն և տնկարանային գործ», «Անտառայգիներ և ռեկրեացիոն տնկարկներ», «Անտառօգտագործում», «Լանդշաֆտային դիզայն» և մասնագիտական այլ առարկաներ: 

pdf_logo

Նախկին Ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, I-մասնաշենք, 418 սենյակ
Հեռ. (37412) 56 20 01, ներքին՝ 3-64
E-mail: Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

 

Հանդիպում ՀԱԱՀ-ի արտաքին գնահատում իրականացնող փորձագիտական խմբի հետ

Հանդիպում ՀԱԱՀ-ի արտաքին գնահատում իրականացնող փորձագիտական խմբի հետ 

ՀԱԱՀ-ի հարգելի աշխատակիցներ և ուսանողներ,
Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման կարգ»-ի՝ ՀԱԱՀ-ում իրականացվում է արտաքին գնահատում՝ հաստատութենական հավատարմագրում ստանալու նպատակով։
Արտաքին գնահատումն իրականացնելու է «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի փորձագիտական խումբը դեկտեմբերի 9-ից 13-ին:

...

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում կանցկացվի ագրոտեխնոլոգիական ստարտափների մրցույթ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում կանցկացվի ագրոտեխնոլոգիական ստարտափների մրցույթ 

Դեկտեմբերի 21-ին Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում կանցկացվի ագրոտեխնոլոգիական ստարտափների մրցույթ, որին կմասնակցեն ոլորտը ներկայացնող թիմեր ամբողջ Հայաստանից։
Մրցույթը արդյունավետ հարթակ է ագրոարդյունաբերական ոլորտում նորարարական լուծումների ձևավորման, և միևնույն ժամանակ տաղանդաշատ թիմերի բացահայտման համար։
Հայտադիմումներն ընդունվում են մինչև դեկտեմբերի 15-ը
հետևյալ հղումով։ Ընտրված 10 լավագույն թիմերը հնարավորություն կստանան ներկայացնելու իրենց գաղափարները և լուծումները մրցույթի ժամանակ, իսկ 3 լավագույնները կստանան դրամական պարգևներ։

...

Գերմաներենի դասընթաց «Ագրարային մենեջմենթ – MBA» միջազգային մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում

Գերմաներենի դասընթաց «Ագրարային մենեջմենթ – MBA» միջազգային մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում

Գերմանիայի Վայհենշտեֆանի կիրառական գիտությունների համալսարանի և ՀԱԱՀ-ի համագործակցության շրջանակում 2020թ.-ի ապրիլին Գերմանիայի Վայհենշտեֆանի կիրառական գիտությունների համալսարանի «ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» միջազգային մագիստրոսական ծրագրի առաջին գործնական կիսամյակում (փորձուսուցում) սովորելու համար ՀԱԱՀ-ի «ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» միջազգային մագիստրոսական ծրագրում կազմակերպվում են գերմաներեն լեզվի նախապատրաստական դասընթաց

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Սեպտեմբեր 2020
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Գրանցվեք նորությունների համար

10